معرفی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی:  حمید غلامی

مدرک تحصیلی:  دکتری آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیک: hamidgholami@iauksh.ac.ir 

تلفن دفتر:  37243181-083

 

 دکتر حمید غلامی متولد سال 1359 در شهر کرمانشاه است. ایشان دارای مدرک دکتری آموزش ربان انگلیسی بوده و از سال 1389 به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مشغول به کار گردید. وی از سال 1391 تا سال 1394 مدیریت گروه کارشناسی ارشد گروه آموزش زبان انگلیسی را به عهده داشته و از مهر ماه 1394 تاکنون نیز به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشغول به خدمت می باشند. ایشان همچنین از سال 1385 در سمتهای اجرایی مختلفی مشغول به کار بوده اند.