تاریخچه تأسیس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سال 1384تصویب گردید.

این رشته با گرایش برنامه ریزی شهری و در مقطع کارشناسی ودر  مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری  -آمایش شهری،جغرافیا و برنامه ریزی شهری -محیط زیست شهری،جغرافیا و  برنامه ریزی شهری -بهسازی و نو سازی شهری،جغرافیا و برنامه ریزی شهری  -برنامه ریزی مسکن دانشجو می پذیرد.

 

 

   

 

 

 

 

از ابتدای تصویب این رشته مدیریت این گروه برعهده جناب آقای دکتر  نوذر قنبری بوده است.در حال حاضر خانم دکتر فاطمه کوچکی نژاد به  عنوان مدیر گروه مشغول به فعالیت می باشند.

تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت  این گروه 4 نفر و تعداد 3 نفر حق التدریس مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می باشند.