کارشناسان آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

نام

رشته

داخلی

1

فرحناز اعظمی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- کارشناسی ارشد مدیریت مالی- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-دکتری مدیریت صنعتی- دکتری مدیریت مالی

2366

2

سحر درودگران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- دکتری روانشناسی عمومی

2247

3

حسین نجفی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی- دکتری مشاوره  وراهنمایی- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

2505

4

لیلا مرادی

دکتری مدیریت آموزشی- دکتری مدیریت ورزشی- دکتری فیزیولوژی ورزشی- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

2282

5

معصومه جمشیدپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی)- دکتری مدیریت بازرگانی( مدیریت بازاریابی)-  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت تحول)- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت بین المللی)- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت داخلی)

2236

6

 مژگان خدادادی

کارشناسی ارشد حسابداری- دکتری حسابداری- دکتری زبان شناسی

2234

7

شبنم قنبری

کاردانی حسابداری - کارشناسی ناپیوسته حسابداری- کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی

2363

8

برومند قبادی

کارشناسی پیوسته حسابداری- کاردانی جهانگردی- کارشناسی پیوسته جهانگردی- کارشناسی پیوسته جغرافیا- کاردانی دینی عربی- کارشناسی پیوسته دینی عربی

2232

9

آزاده صحرایی

کارشناسی پیوسته تربیت بدنی- کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی- کارشناسی  پیوسته اقتصاد بازرگانی- کارشناسی پیوسته اقتصاد نظری- کاردانی زبان انگلیسی- کارشناسی ناپیوسته زبان انگلیسی- کارشناسی پیوسته زبان انگلیسی- کاردانی ادبیات فارسی- کارشناسی ناپیوسته ادبیات فارسی- کارشناسی پیوسته ادبیات فارسی- کارشناسی پیوسته علوم تربیتی- کارشناسی پیوسته ادبیات عرب

2235

10

زینب عزیزی

کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی- کارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی

2230

11

علی کولیوندی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

2272

12

الهام رفعت

بایگان آموزش ارشد و دکتری

2331

13

مهدی مرادی

بایگان آموزش رشته های کارشناسی

2361