چارت درسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 
کارشناسی  
 کارشناسی ادبیات عرب
 کارشناسی اقتصاد
 کارشناسی پیوسته تربیت بدنی
 کارشناسی پیوسته حسابداری
 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
 کارشناسی پیوسته زبان
 کارشناسی مدیریت بازرگانی ورودی 95 به بعد
 کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری
کارشناسی حسابداری ناپیوسته95به بعد
 کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 به بعد
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی 97
کارشناسی پیوسته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
توضیحات چارت کارشناسی ناپیوسته95 به بعد
چارت کارشناسی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ورودی 96
چارت گردشگری ورودی 1397 وبعد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد  
 ارشد روانشاسی عمومی
 ارشد روانشناسی بالینی
 ارشد مشاوره خانواده
 ارشد مشاوره و راهنمایی
 ارشد رشته مدیریت  داخلی
 ارشد رشته مدیریت استراتژیک
 ارشد رشته مدیریت کارآفرینی
 ارشد مدیریت بازاریابی الکترونیکی ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)  ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت بین المللی ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت صنعتی  95  به بعد
 ارشد مدیریت صنعتی 94  به قبل
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار-گرایش-بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار-گرایش-فناوری اطلاعات
ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی گرایش یادگیری
 ارشد آموزش زبان انگلیسی
 ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
 ارشد تکنولوژی آموزشی -آموزش محور
 ارشد تکنولوژی-پژوهش محور
 ارشد جغرافیا  و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست
ارشد جغرافیا  و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 ارشد حسابداری ورودی 94 و ماقبل