چارت درسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 
کارشناسی  
 کارشناسی ادبیات عرب
 کارشناسی اقتصاد
 کارشناسی پیوسته تربیت بدنی
 کارشناسی پیوسته حسابداری
 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
 کارشناسی پیوسته زبان
 کارشناسی مدیریت بازرگانی ورودی 95 به بعد
 کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری
 کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 به بعد
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی 97
کارشناسی پیوسته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد  
 ارشد روانشاسی عمومی
 ارشد روانشناسی بالینی
 ارشد مشاوره خانواده
 ارشد مشاوره و راهنمایی
 ارشد رشته مدیریت  داخلی
 ارشد رشته مدیریت استراتژیک
 ارشد رشته مدیریت کارآفرینی
 ارشد مدیریت بازاریابی الکترونیکی ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)  ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت بین المللی ورودی 95 به بعد
 ارشد مدیریت صنعتی  95  به بعد
 ارشد مدیریت صنعتی 94  به قبل
ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی گرایش یادگیری
 ارشد آموزش زبان انگلیسی
 ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
 ارشد تکنولوژی آموزشی -آموزش محور
 ارشد تکنولوژی-پژوهش محور
 ارشد جغرافیا  و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست
 ارشد حسابداری ورودی 94 و ماقبل
ارشد حسابداری ورودی 95 به بعد
ارشد حسابداری 
 ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی 
 ارشد رفتار حرکتی گرایش آموزش
 ارشد زبان و ادبیات عرب 
 ارشد آموزش زبان انگلیسی 96 به بعد
دکتری   
 دکتری روانشناسی
 دکتری زبانشناسی
 دکتری -مدیریت صنعتی - 95  به بعد
 دکتری مشاوره
دکتری حسابداری 94
دکتری حسابداری 96 به بعد
دکتری مدیریت ورزشی 97
دکتری فیزولوژی  ورزشی 97