رییس خدمات آموزشی و دانشجویی

لیلا مرادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 

پست سازمانی : رئیس اداره آموزشی و دانشجویی