رییس خدمات آموزشی و دانشجویی

سهیلا یاوری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

پست سازمانی : رئیس اداره آموزشی و دانشجویی