گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه اقتصاد

گروه اقتصاد درسال 1381 تصویب گردید.

این رشته که شامل علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی، علوم اقتصادی- اقتصاد نظری و علوم اقتصادی- توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی است در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.